งานบริหารบุคคล

 
 

นายธนฤตุ  เกตุไชยเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม