คู่มือสำหรับประชาชน
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนพันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์
การขอลาออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.